Spotkanie grupy sterującej

Print Friendly Version of this pageDrukuj Get a PDF version of this webpagePDF    

Na kolejnym posiedzeniu spotkali się w środę 6 listopada w ratuszu członkowie grupy sterującej zarządzaniem projektem pt.: „Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023”. Tematami posiedzenia były: podsumowanie dotychczasowej realizacji „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023” oraz prezentacja trzech projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem Miasta Suwałki: „Odwiedziny. Terenowa animacja kultury”, realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” i dwóch projektów realizowanych przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat: „Rewitalizacja Parku Konstytucji 3 Maja – przebudowa drzewostanu” i „Pasieka na błoniach”. Na zakończenie członkowie grupy sterującej wymienili się opiniami co do dalszej realizacji Programu Rewitalizacyjnego.

Spotkanie rozpoczął Łukasz Kurzyna, Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, który powitał zebranych i przypomniał okoliczności sporządzenia „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”.

Magdalena Czeszkiewicz z Wydziału Rozwoju i Funduszy Urzędu Miejskiego w Suwałkach podsumowała dotychczasową realizację „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”. Pokrótce przedstawiła wszystkie realizowane w latach 2018-2019 projekty, a szczegółowo trzy z nich:
1. Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach.
2. Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Kościuszki 71.
3. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście – Suwałki III etap.

Następnie Monika Hołubowicz i Konrad Bydelski ze Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” zaprezentowali założenia i realizację projektu „Odwiedziny. Terenowa animacja kultury”, zrealizowanego z dofinansowaniem Miasta Suwałki. Podstawowym celem projektu było zdiagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego (Osiedle I i II oraz obszaru pomiędzy ulicami T. Noniewicza, Wigierskiej, T. Kościuszki, J. Dwernickiego), poznanie potrzeb mieszkańców i wskazanie sposobu na pozytywne zmiany na tych obszarach. Uzyskane informacje posłużyły do sporządzenia raportu, który został opublikowany i udostępniony w Internecie. Na trzech podwórkach prowadzono także akcje animacyjno-integracyjne. Ważnym celem projektu było również wskazanie możliwości aktywności mieszkańców, znaczenia więzi sąsiedzkich, szukano także liderów lokalnych. Łukasz Kurzyna podkreślił, że informacje uzyskane w wyniku realizacji projektu „Odwiedziny. Terenowa animacja kultury” mają duże znaczenie dla planowania działań Urzędu Miejskiego i instytucji miejskich.

Wojciech Kamiński, reprezentujący CAS Pryzmat, równocześnie przyrodnik WPN, omówił realizację dwóch projektów przyrodniczych, zrealizowanych z dofinansowaniem Miasta Suwałk pn.: „Rewitalizacja Parku Konstytucji 3 Maja – przebudowa drzewostanu” i „Pasieka na błoniach”. Pierwsze działanie zakładało wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w parku Konstytucji 3 Maja, drugie – przede wszystkim założenie pierwsze

j miejskiej pasieki i kontynuację nasadzeń w parku. W obu działaniach wzięli udział liczni wolontariusze. Projekty miały bowiem na celu zarówno ochronę miejskiej bioróżnorodności, jak i edukację ekologiczną. Projekty zintegrowały różne środowiska i grupy wiekowe.

Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  poinformowała zebranych o corocznym otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu rewitalizacji.

Na zakończenie w dyskusji poruszono m.in. kwestie łąk kwietnych w Suwałkach i strefy malucha na bulwarach.

Marcin Bonisławski, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Urzędu Miejskiego w Suwałkach zapytał o ewentualne propozycje zmian w „Zintegrowanym Programie Rewitalizacyjnym Miasta Suwałki na lata 2017-2023”. Nie wniesiono propozycji.

Grupa sterująca na spotkaniu w ratuszu

Grupa sterująca na spotkaniu w ratuszu

 

Może Ci się również spodoba